Tag Archives: NT ป.3 ทดสอบการอ่าน

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2553 ทดสอบความสามารถในการอ่าน

ข้อสอบ NT ป. 3 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียง นำไปให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์ ป. 3

ตัวอย่างข้อสอบ
จังหวัดราชบุรีผลิตเครื่องปั้นดินเผาคือ โอ่งมังกร นับเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด โดยผลิตเป็นภาชนะรูปโอ่ง มีลวดลาย
เป็นตัวมังกรจีนพันโดยรอบ ส่วนประกอบสำคัญคือ ดินที่นำมา
นวดให้เข้ากัน แล้วเผาด้วยอุณหภูมิสูง และเคลือบเป็นสีน้ำตาล
ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ที่สืบทอดกันมา

ในปัจจุบันนอกจากการทำโอ่งแล้ว ยังทำเป็นอ่าง กระถางขนาดต่าง ๆ เพื่อใช้
ประโยชน์ปลูกไม้ดอก หรือเลี้ยงปลาสวยงาม การทำโอ่งมังกร
เริ่มโดยช่างจีนที่ชำนาญการทำเครื่องเคลือบ ตั้งโรงงานขนาดเล็ก
เพื่อผลิตภาชนะใส่อาหาร ประเภทเครื่องดองของเค็ม เป็นรูป
กระปุก ต่อมามีการตั้งโรงงานผลิตสินค้าหลากหลาย ที่ใช้ใน
ครัวเรือน วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ซึ่งเราจะพบรถที่บรรทุกโอ่งมังกรไปขาย ในจังหวัดต่าง ๆ

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก