ข้อสอบ NT – National Test ข้อสอบสำหรับนักเรียนทุกช่วงชั้น

NT คืออะไร

ข้อสอบ ntNT ย่อมาจากคำว่า National Test แปลว่า การทดสอบระดับชาติ ซึ่งเป็นการวัดความรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถระดับใด เพื่อนำไปวิเคราะห์ปัญหาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอน และเป็นการสะท้อนคุณภาพของการจัดการศึกษาเหมือนกับการสอบโอเน็ต

ข้อสอบ NT จัดสอบในระดับใดบ้าง

ตอนแรกว่าจะมีการจัดสอบทุกช่วงชั้นในปีการศึกษา 2555 แต่เนื่องจากงบประมาณยังไม่พร้อม ก็เลยเลื่อนไปเป็นปีการศึกษา 2556 จะจัดสอบแค่ระดับชั้น ป. 3 ก่อนเท่านั้น

ส่วนปีการศึกษาหน้าจะมีการจัดสอบให้ครบทุกชั้นปี โดยป.1-3 จะเน้นประเมิน 3 ด้าน คือ การอ่านออกเขียนได้ การคิดเลข และความสามารถด้านการคิดและการให้เหตุผล โดยเป็นการบูรณาการเนื้อหาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้ด้วยกัน

ส่วนระดับชั้น ป.4-5 จะประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-2 จะเน้นประเมินผล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สำหรับชั้น ป.6 และ ม.3 นั้น มีข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้จัดสอบให้อยู่แล้ว

สอบเพื่ออะไร มีประโยชน์อะไรที่ต้องสอบ

ประโยชน์ของการสอบก็คือ การวัดผลการจัดการศึกษาของประเทศว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือยัง แต่จากการทดสอบที่ผ่านๆมาผลค่อนข้างน่าตกใจ ไม่ว่าจะเป็น NT หรือ O-NET ก็ตาม ปรากฎว่าผลของคะแนนโดยรวมนั้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลย แสดงว่าตกทั้งประเทศ

ข้อสอบที่ออกมาถือว่าได้มาตรฐานอยู่พอสมควร แต่ความลำบากอยู่ที่ทำอย่างไรให้เด็กไทยเก่งได้มาตรฐาน เพราะจากการได้สัมผัสพูดคุยกับผู้สอนผลปรากฎว่านักเรียนยังไม่สนใจการเรียนรู้สักเท่าไหร่นัก มีเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เพียบพร้อมแล้ว แต่นักเรียนก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงมากกว่า เช่น การดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เป็นต้น มีส่วนน้อยที่เข้าไปสืบค้นหาความรู้ และการสืบค้นนั้นก็ใช่ว่าหาความรู้ แต่เป็นการหาข้อมูลทำรายงานมากกว่า และน่าตกใจขึ้นอีกถ้ารู้ว่ารายงานที่ทำนั้นเป็นการก๊อปปี้แล้ววางเสียมากกว่า ไม่ได้มีการอ่านเพื่อสรุปเนื้อหาแต่อย่างใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>